Reishi Gljiva – Gljiva Besmrtnosti i Njeno Antitumorno Dejstvo

Reishi gljiva [Ganoderma Lucidum] tzv. Gljiva Besmrtnosti, ovu titulu nosi zasluženo već više od 2000 godina kao deo tradicionalne istočnjačke medicine, zbog njenog višestrukog delovanja na unapređivanje zdravlja. Reishi gljiva se koristi u mnogim Azijskim zemljama već hiljadama godina, za povećanje energije, pojačavanje imunog sistema kao i uopštenog zdravlja. Pored ovoga, mnoga naučna istraživanja potvrdila su i antitumorsko delovanje Reishi gljive, te da značajno smanjuje i usporava rast tumorskih ćelija. Šta je zapravo Reishi gljiva i kako ona deluje na stanje celokupnog organizma detaljnije ćemo opisati u daljem tekstu.

Šta je Reishi Gljiva?

Azijska “pečurka besmrtnosti” je velika, tamna pečurka, sa sjajnom  spoljašnjošću i drvenastom teksturom. Latinska reč “lucidum” znači “sjaj” ili “briljantan” i odnosi se na lakirani izgled površine pečurke. Ove specifične pečurke rastu najčešće u podnožju listopadnog drveća, kao što su hrast, brest, javor ili šljiva. Nekada su priljubljene uz panjeve a nekada uz koren drveća. U Kini ovu gljivu zovu još i “lingzhi”, dok je u Japanu naziv za nju “reishi” ili “mannentake”.

Glavne Bioaktivne Komponente Reishi Gljive

Većina pečuraka sadrži najvećim delom vodu – oko čak 90%. Preostalih 10% proteine, masti, ugljene hidrate, vlakna i neke vitamine i minerale, od kojih su najdominantniji kalcijum kalijum, fosfor, magnezijum, selen, gvožđe, cink i bakar. Pored ovoga, pečurke sadrže još i širok spektar bioaktivnih molekula kao što su terpenoidi, steroidi, fenoli, nukleotidi i njihovi derivati glikoproteini i polisaharidi. Pored toga, proteini pečuraka sadrže sve esencijalne aminokiseline i posebno su bogati lizinom i leucinom. Nizak ukupni sadržaj masti i visok udeo polinezasićenih masnih kiselina u odnosu na ukupne masne kiseline pečuraka smatraju se značajnim faktorima koji doprinose zdravstvenoj vrednosti pečuraka.

Polisaharidi, peptidoglikani i triterpeni su tri glavna fiziološki aktivna sastojka Reishi gljive. Zbog ovako bogatog sadržaja aktivnih supstanci Reishi gljiva je jedinstvena baš po tome što je njena farmaceutska vrednost od izuzetnog značaja.

Polisaharidi i Peptidoglikani 

Pečurke su izuzetne po raznovrsnosti polisaharidnih struktura velike molekularne težine koje proizvode i bioaktivne poliglikane, koji se nalaze u svim delovima pečurke. Polisaharidi predstavljaju strukturno različite biološke makromolekule sa širokim opsegom fizičko – hemijskih svojstava. Dokazano je da polisaharidi ispoljavaju širok spektar bioaktivnosti, uključujući antiinflamatorne, hipoglikemijske, antiulkusne, antitumorske i imunostimulativne efekte. 

Konformacija grananja i karakteristike rastvorljivosti polisaharida utiču na antitumorogena svojstva.

Različiti bioaktivni peptidoglikani su takođe izolovani iz Reishi gljive i pokazuju snažne antivirusne aktivnosti.

Triterpeni

Terpeni su klasa prirodnih jedinjenja čiji se ugljenični skeleti sastoje od jedne ili više jedinica izoprena C5. Primeri terpena su mentol [monoterpen] i ß – karoten [tetraterpen]. Ova jedinjenja su široko rasprotranjena širom biljnog sveta i nalaze se kod prokariota kao i kod eukariota. Takođe je utvrđeno da terpeni imaju antiinflamatorno, antitumorogeno i hipolipidemijsko delovanje. 

Triterpeni su podklasa terpena i imaju osnovni skelet od C30, njihova hemijska struktura je složena i visoko oksidovana. Reishi gljiva je izuzetno bogata triterpenima, a upravo ova klasa jedinjenja daje biljci gorak ukus, i veruje se, mnoge različite zdravstvene prednosti, kao što su snižavanje lipida i antioksidativno dejstvo. 

Kliničke Studije i Ispitivanja

Reishi gljiva zauzima izuzetno značajno mesto u tradicionalnim istočnjačkim sistemima lečenja zbog svojih efekata na zdravlje. Koriste je kao imunostimulans pacijenti sa AIDS-om i rakom. 

 

Pokazalo se da ekstrakti gljive imaju imunomodulatorna, renoprotektivna, antiinflamatorna i hepatoprotektivna svojstva. Kliničke studije ukazuju na njene prednosti u poboljšanju simptoma donjeg urinarnog trakta kod muškaraca, kao i u ispoljavanju blagih antidijabetičkih efekata i poboljšanju dislipidemije. 

Preklinički nalazi pokazuju da Reishi ima imunomodulatorno i hemopreventivno dejstvo, te ublažava mučninu izazvanu hemoterapijom. Takođe, poboljšava efikasnost radioterapije i povećava osetljivost ćelija raka jajnika na cisplatin. Može još i pomoći u sprečavanju nefrotoksičnosti izazvane cisplatinom. 

 

Male kliničke studije su pokazale da je Reishi povećao antioksidativni kapacitet plazme, povećao i imuni i tumorski odgovor kod pacijenata sa rakom, kao i potisnuo razvoj kolorektalnih adenoma. 

 

Remisija hepatocelularnog karcinoma nekoliko slučajeva u jednoj studiji pokazala je da je formula koja je sadržala Resihi, pomogla da se održi kvalitet života u ne-malim ćelijama pluća, kod pacijenata sa rakom pluća koji su bili podvrgnuti hemoterapiji. 

Tumor

Rak je vodeći uzrok smrti širom sveta i uprkos sveobuhvatnom napretku u ranoj dijagnozi bolesti i hemoterapiji, on ostaje veliki klinički izazov. U okviru portage za novim hemopreventivnim i hemoterapijskim agensima, ispitivane su stotine biljnih vrsta, među kojima i pečurke. Kod Reishi gljive se pokazao veliki broj aktivnih supstanci, od kojih polisaharidi i triterpeni pokazuju hemopreventivne i tumoricidne efekte, što su dokazale brojne studije iz in vitro eksperimenata i in vivo studija na životinjama i ljudima. Tumorinplantirani životinjski modeli su pokazali inhibitorne efekte na angiogenezu i metastaze. 

In-Vitro Antitumor Aktivnosti

Tomasi i dr. (2004) testirali su 58 vrsta gljiva, od kojih se pokazalo da je Reishi gljiva najefikasnija u ubijanju ćelija raka. Reishi je izazvao zaustavljanje ćelijskog ciklusa i apoptozu u različitim ćelijama tumora ljudi i glodara, uključujući: 

 • mišju limfocitnu leukemiju 
 • Levisov karcinom pluća
 • mišji retikulocitni sarkom
 • humanu leukemiju
 • tumor humane jetre
 • Rak dojke kod ljudi
 • Humani rak prostate
 • Humani tumor grlića materice
 • Humani rak jajnika
 • Humani rak debelog creva
 • Humani karcinom pluća
 • Humani karcinom malih ćelija pluća
 • Niskogradni rak mokraćne bešike
 • Humane uroepitelne ćelije

 

Kroz regulaciju ekspresije različitih signala, Reishi je zaustavio tumorske ćelije u različitim tačkama ćelijskog ciklusa. U različitim ćelijskim linijama humanog raka pokazalo se da ekstrakti Reishi gljive potiskuju progresiju G1 faze u ćelijskom ciklusu. Ekstrakt bogat triterpenom indukovao je progresivnu apoptozu u premalignoj ćelijskoj liniji povećanjem markera rane apoptoze u aneksin-V u roku od tri sata. Polovina ćelija je obojena pozitivno na 7-amino-aktinomicin D [što ukazuje na kasnu apoptozu] posle 8 sati. Sve ćelije su bile mrtve za 24 sata, a to je bilo povezano sa smanjenjem telomeraze. 

 

Tumorska masa zahteva kontinuirano snabdevanje hranljivim materijama preko novih krvnih sudova formiranih procesom angiogeneze. Invazivne ćelije raka šire se na udaljena mesta kroz krvne i limfne sudove. Stoga agensi koji inhibiraju angiogenezu inhibiraju rast i širenje tumora. 

Studije na Životinjama

Studije o antitumorskim efektima Reishi gljive mogu se pratiti od ranih 1980tih. U brojnim eksperimentima i studijama primenom polisahardinih frakcija, primećena je inhibicija za 95-98% rasta transplantiranih tumorskih ćelija  sarkoma 180 kod miševa. Čisti ß-glukan je testiran paralelno što je rezultiralo 90% inhibicijom rasta tumora. Pokazalo se da preparat suvog praha Reishi gljive inhibira rast tumora i produžava životni vek i kod miševa sa tumorom dojki. Oralna primena triterpenoidnih frakcija tokom 18 uzastopnih dana inhibirala je angiogenezu što je značajno smanjilo težinu tumora i broj kolonija tumorskih ćelija koje su metastazirale u jetru kod ženki miševa. 

U drugoj studiji je otkriveno da Reishi takođe produžava životni vek miševa sa transplantiranim tumorom tako što inhibira metastaze u plućima. Hemopreventivne aktivnosti pečurke na rak prostate demonstrirane su ekstraktom Reishi-ja bogatog triterpenima, koji je potisnuo rast ventralne prostate izazvane testosteronom. 

Studije na Ljudima 

Dva kontrolisana ispitivanja su sprovedena korišćenjem bogatog ekstrakta Reishi na 134 pacijenta, sa uznapredovalim karcinomima različitih lokalizacija. Ćelijski imunitet kod 80% ovih pacijenata je značajno povećan, u smislu povećanih nivoa interleukina i interferona u plazmi. 

U drugoj studiji, isti protokol je primenjivan sa 68 pacijenata sa karcinomom pluća, kod kojih su imunološki parametri, uključujući T-ćelije i NK-ćelije značajno poboljšani. Pored toga, kvalitet života je poboljšan kod oko 65% ovih pacijenata. Takođe je utvrđeno da se pojačava mitogena aktivnost i NK-ćelije kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomima u studiji pre i posle. 

Zaključak

Reishi gljiva je dobro poznati azijski lek sa dugim i impresivnim spektrom primene. Globalna potrošnja ove gljive raste, uključujući sve veću primenu patentiranih i komercijalno dostupnih proizvoda i suplemenata. Ovi preparati su najčešće dostupni u vidu dodataka ishrani. To uključuje ekstrakte i različite formulacije. Sa njenom rastućom popularnošću sprovode se brojna istraživanja o sastavu, uzgoju i poznatim efektima. 

Naš suplement stImuno možete koristiti tokom cele godine, idealan je i za zdrave ljude kao preventiva, ali i pomaže kod mnogih zdrvastvenih problema.

Za više informacija o proizvodu posetite naš sajt Carnomed.

Izvori:

National library of Medicine, Ganoderma lucidum [Lingzhi or Reishi], Sissi Wachtel-Galor, John Yuen, John A. Buswell, and Iris F. F. Benzie.

MedicalNewsToday, Everything you need to know about reishi mushrooms

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Reishi Mushroom Purported Benefits, Side Effects & More