Procena umora i kvaliteta života povezanog sa zdravljem kod pacijenata sa multiplom sklerozom

Tokom 4 meseca pratili smo stanje 51 pacijenta obolelih od multiple skleroze (MS), uzrasta od 20 do 65 godina. Među praćenim pacijentima, 83% je imalo relapsno-remitentni oblik bolesti.

Pacijenti su unosili 500 mg karnozina upotrebom Karnozina Extra.

Dva upitnika su korišćena za praćenje efekata suplementacije – upitnik za praćenje zamora (engl. Multidimensional Fatigue Inventory) i validovani upitnik za praćenje kvaliteta života (engl. Short Form Survey Instrument 36).

Poboljšanje smo zapazili na obe skale, sa značajnim učinkom na fizički i kognitivni zamor, praćeno poboljašnjem kvaliteta života povezanog sa zdravljem (eng. Health – Related Quality of Life; HRQoL). Efekat suplementacije Karnozinom Extra smo zapazili kako na generalnoj skali zamora, tako i na skali za merenje fizičkog, kognitivnog i psihosocijalnog zamora. Pacijenti se osećaju bolje, bolje spavaju, imaju više snage i manje se zamaraju tokom obavljanja dnevnih obaveza. Ovim rezultatima je zaključeno da karnozin predstavlja važan aspekat adjuvantne terapije kod pacijenata obolelih od MS.

Ponosni smo što su ovi značajni rezultati prezentovani na XXIV Kongresu neurologije među vodećim stručnjacima za lečenje i dijagnostiku neuroloških oboljenja.

 

Kako biste videli celokupno istraživanje kliknite ovde.