June 10, 2022
Bazalno ćelijsko disanje

STUDIJA: Karnozin EXTRA® utiče na mitohondrijalno disanje preko delovanja na oksidativnu fosforilaciju u ćelijama raka dojke

Pokazalo se da karnozin, dipeptid koji se javlja u prirodi, ima antikancerogeno dejstvo kod određenih vrsta karcinoma tako što potiskuje glikolizu u tumorskim ćelijama. Glikoliza je […]
April 20, 2021

Karnozin Extra i Multipla Skleroza – Pilot Studija

Nakon značajnih rezultata naših pretkliničkih studija o Karnozinu EXTRA® i mišijem modelu MS, usledila je naša pilot studija. Studija je ispitivala efekte Karnozina EXTRA® kod pacijenata […]
September 19, 2018

Procena umora i kvaliteta života povezanog sa zdravljem kod pacijenata sa multiplom sklerozom

Tokom 4 meseca pratili smo stanje 51 pacijenta obolelih od multiple skleroze (MS), uzrasta od 20 do 65 godina. Među praćenim pacijentima, 83% je imalo relapsno-remitentni […]
September 19, 2018

Određivanje neuromodulatornog potencijala preparata Karnozin Extra

Ovom studijom smo želeli da vidimo kakav uticaj Karnozin Extra ima na mlade nervne ćelije. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, ispitali smo uticaj Karnozina […]
September 19, 2018

Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija hidroksilnih radikala

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u ljudskom organizmu i mogu ošteti sve ćelijske strukture (membrane, lipide, proteine i DNK). Karnozin Extra je u mogućnosti da […]
September 19, 2018

Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija azotnih (NO) radikala

Azotni radikal je u visokim koncentracijama izuetno štetan za nervno tkivo i dovodi do neurotokčnosti i gubitka neurona. Karnozin Extra vezuje i ukljanja 40,9% toksičnih NO radikala, nasuprot […]
September 19, 2018

Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija procesa lipidne peroksidacije

Lipidna peroksidacija predstavlja oksidativno oštećenje lipida u ćelijskom membranama, nastalo usled delovanja slobodnih radikala. Lipidna peroksidacija je jedan od osnovnih mehanizama oštećenja kod velikog broja stanja i bolesti: […]
September 14, 2018

Delovanje Karnozina Extra na animalnom modelu autoimunog encefalomijelitisa (model multiple skleroze)

Kompanija Carnomed d.o.o. u saradnji sa Medicinskim Fakultetom Univerziteta u Novom Sadu želi da Vam predstavi rezultate istraživanja na modelu multiple skleroze kod miševa.   Najnovije […]